Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес у ДНЗ

Кулакова Л.В., вихователь-методист ДНЗ № 382

 

 

Світ дитинства – співочий і дзвінкий, різнокольоровий і веселий, чистий і прозорий, мов джерельна вода. І чудовим є те, що саме наша професія „вихователь” існує для того, щоб оберігати і пестити цей світ, віддавати йому своє тепло і любов.


Місце нашої роботи – дитячий садок, який функціонує з 1978 року. Сьогодні йому не мало, не багато – 30 років – вік зрілості, професійної компетентності, творчих досягнень та традицій. Вже 30 років „Джерельце” – рідний дім не тільки для дошкільнят, а й для усього великого, дружного, ініціативного колективу. Тут кожна людина на своєму місці й працює із повною самовідданістю, реалізуючи себе як особистість, самовдосконалюючись, черпаючи натхнення й сили через спілкування з дитиною.Сучасному суспільству потрібні вільні, ініціативні, творчі особистості із високим рівнем розвитку духовності та інтелекту. Саме тому наша головна стратегічна мета: надання дітям обов’язкової дошкільної освіти із забезпеченням емоційного благополуччя, фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дитини, здатної до творчого мислення, в умовах комфортного предметно – розвиваючого середовища, створеного висококваліфікованими спеціалістами.Психологами встановлено, що творча уява, фантазія починають формуватися у дитини в 3 – 5 років й досягають найбільшої сили у віці років, після чого поступово згасають. Тому виникає необхідність якомога раніше розпочати навчання творчості, формувати творче мислення. Через це наш педагогічний колектив багато років тому визначив напрямок роботи ДНЗ як гуманітарно – естетичний.


Єдиною науково – методичною темою є розвиток творчих здібностей дошкільників у музичній, образотворчій, мовленнєве – комунікативній діяльності.
Колектив ДНЗ спроможний реалізувати ці завдання, тому що понад 18 років активно працював над створенням і удосконаленням моделі цілісного навчально – виховного процесу з основами народної педагогіки співтворчості і співробітництва та елементами ТРВЗ. В дошкільному закладі багато років тому працювала педагогічна майстерня «ТРВЗ в дитячому садку» для педагогів міста, та видано міським науково – методичним педагогічним центром однойменний посібник.


Спочатку педагогічний колектив визначив ряд завдань, які дозволяють досягти позитивних результатів:
1. Забезпечити наявність цілісної науково – методичної системи розвитку творчої особистості.
2. Створити умови для розкриття творчих можливостей кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості.
3. Забезпечити міжпредметний зв’язок дошкільних методик та їхня дидактична спрямованість.
4. Урізноманітнити предметно – розвиваюче середовище.
5. Приділяти багато уваги розвитку комунікативних процесів.
6. Формувати емоційний добробут кожної дитини в соціумі (група, садок, сім’я).


Почавши з поглибленого вивчення та аналізу класичної педагогіки й психології, педагоги прийшли до висновку: з давніх давен, незалежно від національності, люди намагалися вирішити проблеми розвитку особистості. Народна педагогіка використовувалася як джерело мудрості виховання, вона гуманна і назавжди буде сучасною, бо М. Монтессорі, К Ушинський., В. Сухомлинський, С. Русова, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі, Ю. Азаров, Л. Виготський та інші створювали й розвивали теорію розвитку особистості дитини на гуманістичній основі, спираючись на загальнолюдські цінності.Виходячи з досвіду відомих науковців було створено модель цілісного педагогічного процесу, яка базується на принципах Педагогіки Співробітництва, Педагогіки Співтворчості та елементів ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань). Визначальними в роботі педагогів стали такі тенденції: Любов, Свобода, Краса, Праця, Гра, Пізнання.
Говорячи про Любов, маємо на думці саме цілісне прийняття дитини, толерантне ставлення до неї.Свобода – це пошук свого варіанту творчості, самостійності, активності.Гра – дія, засіб пізнання, співчуття, співтворчості; послідовний процес відкриття нових знань.


Праця – вольові зусилля на досягнення задуманої справи, вміння довести її до кінця, зберігаючи почуття власної гідності, пізнання того, що ти потрібний і маєш змогу упоратися їз запропонованою справою.


Краса – засіб, за допомогою якого здійснюється цілеспрямований розвиток особистості, духовний об’єкт насолоди, в якому дитина знаходить для себе відповідність, гармонію.Пізнання – це діяльність дитини, спрямована на розширення знань про навколишній світ, самого себе та оточуючих людей.На підставі цього ми змінили погляди на кінцеву мету дошкільного виховання: головне не тільки підготовка дитини до школи, а забезпечення повноцінного життя в дошкільному закладі (спілкування, пізнання навколишнього світу, гра, праця, любов до себе, до родини, до Батьківщини; розуміння, збереження та створення краси; вміння бачити та успішно вирішувати протиріччя; берегти своє життя та здоров’я; відчувати себе особистістю, яка має права на певне місце в суспільстві).


Аналізуючи свій досвід та наукові викладання, ми відмітили принципи, якими має керуватися педагог у процесі розвитку творчого мислення дітей:
1. З повагою відноситися до незвичайних питань та ідей.
2. Показувати дітям, їхні ідеї мають цінність.
3. Надавати можливість для самостійного навчання, стимулювати його.
4. Надавати час для не оцінюваної практики чи навчання. Цей принцип можна пояснити тим, що критика ззовні може викликати небажану негативну реакцію та замкнутість з боку дитини.

 

Дітям необхідні періоди, коли їх ніхто не оцінює. Завдяки цьому дитина може вільно формувати свої ідеї. Цей процес відбувається краще зі співробітництвом, спільною творчістю між дітьми та дорослими.


Тому у будь – якій сфері діяльності з дітьми вихователі прагнуть:
• надавати право вибору;
• створювати структури навчально – виховних процесів, в яких діти виступали б активними учасниками.


Відобразити це можна у формулі:
„ТРЕБА — ХОЧУ — МОЖУ”
„ТРЕБА” – мотивація до діяльності, бажання дітей вирішити свою проблему або допомогти комусь (реальному або казковому), вирішити його проблему на підставі властивості дитячої душі – доброті.
„ХОЧУ” – право вибору способів, розв’язання, знаходження власного варіанту творчості, аргументованого особистим досвідом.


„МОЖУ” – вольові зусилля по реалізації замислу, вміння довести задуману справу до кінця, зберігаючи почуття власної гідності та впевненості у спроможності упоратись із запропонованою справою.Спираючись на теоретичні засади щодо особистісно – орієнтованого навчання. Виконуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, елементи авторської програми особистіно орієнтованого навчання „Лицем до дитини” та єдиної науково – методичної теми „Розвиток творчих здібностей дітей”, які надають широке коло можливості практичного втілення усіх названих принципів. Саме над упровадженням інтегроване навчання останнім часом активно працює педагогічний колектив ДНЗ № 382 „Джерельце”.
Під інтеграцією ми розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти.
Під час організації інтегрованого дня (або заняття) пріоритетного значення надаємо роботі в малих групах. Щоб створити такі групи у ході заняття в ігровій цікавій формі, виготовлено ряд дидактичного матеріалу та ігор типу: „Знайди свій колір”, „Знайди пару”, „Знайди будиночок”.


Інтегрований день планується згідно перспективного плану, розробленого творчою групою вихователів ДНЗ, за кольоровими блоками, до нього вдосконалено перспективне планування образотворчої діяльності та нетрадиційні техніки малювання за ТРВЗ. У цей день немає чіткого розкладу занять, бо містить він якомога більше різних видів діяльності, пов’язаних однією темою.Навчальний рік поділяємо на блоки певного кольору. Колір обирається згідно до природних кольорів, що переважають в оточенні, вони є сезонними. Вересень – зелений, жовтень – жовтий, оранжевий, далі: червоний, фіолетовий, коричневий, чорний, білий, синій, блакитний, зелений. До кожного блоку виготовлено демонстраційні картини (предметні – для дітей молодшого віку, сюжетні – для середнього та старшого) для закріплення знань та уявлень про певний колір, а до них – підбірка „кольорових” віршів. Цей колір супроводжує дітей впродовж дня, вихователь постійно акцентує увагу на нього, намагається показати якомога більше предметів такого кольору, пропоную дітям знайти предмет такого кольору серед оточення.
Багато уваги приділяємо формуванню основ духовності, соціально активної особистості шляхом прищеплення загальнолюдських, морально – етичних цінностей, бажанню зберігати й приумножувати національну культуру, як елемент загальнолюдської культури.


Основними цільовими пріоритетами ми визначили такі:
1). Виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
2). Пробудити у дитини духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості.
3). Формувати особистість у контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини, що відповідає її етнопсихології.
4). Сформувати творчу індивідуальність на національній основі і водночас розвинену на рівні сучасності, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових, соціальних та фізіологічних потреб і готова фізично та психічно до подальших вимог сім’ї, життя, школи.
5). Прищеплювати дитині безкорисливість як вищу цінність у шкалі цінностей культури і водночас елементи економічної обізнаності, діловитості, компетентності.
Щоб успішно вирішувати поставлені задачі, звичайно, необхідна наукова база, продумана стратегія і тактика з боку адміністрації ДНЗ № 382 „Джерельце” завідувача Романенко С. А і методиста Кулакової Л. В. Новітні педагогічні технології органічно вплітаються в роботу педагогічного колективу завдяки саме їм. Програма ТРВЗ, за якою одним з перших у Харкові працює дошкільний заклад, експеримент по впровадженню інтерактивних технологій навчання дітей за рекомендаціями авторських курсів особистісно – орієнтованої освіти „Лицем до дитини”, власні розробки, а головне – багаторічна копітка робота допомогли досягти значних результатів у підвищенні педагогічної майстерності. Процес здобуття нових знань і вмінь став творчим, цікавим не тільки для малят, а й для дорослих.Педагогічні ради захоплюють своєю новиною, пізнавальною цінністю і емоційним обміном ідей однодумців. Звичайно така спільна робота надала свої результати: щорічна участь у районних і обласних ярмарках педагогічних ідей, де узагальнений досвід педагогів неодноразово відмічався Дипломами І – ІІІ ступенів, перемога у професійному конкурсі „Вихователь року – 2006” і державна атестація ДНЗ у 2008 році.


А головне наше досягнення – це діти, їхнє щастя, їхні мрії, віра у казку. Нехай велика сила любові до дітей допоможе нам своїм натхненням торкнутися найтендітніших струн дитячої душі.