Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Соціальні управлінські послуги органів влади

Ліпейко В.І.,

 

заступник начальника управління

 

Одним із стратегічних завдань адміністративної реформи є запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності по забезпеченню реалізації прав і свобод громадян, наданню державних та громадських послуг[1].


Сучасне розуміння демократичної держави полягає в тому, що не громадяни служать державі, а вона є організацією на службі в суспільства. Це означає, що держава не управляє громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації ними своїх прав та свобод. Система надання управлінських послуг має бути організована таким чином, щоб це було зручно громадянам (а не чиновникам), займало мінімум часу, довідок та грошей.
Виходячи з цього актуальність обраної теми визначається тим, що органи державної влади і місцевого самоврядування не до кінця ще перебудували свою роботу на надання роботу щодо надання якісних соціальних управлінських послуг.


Об’єктом дослідження є управління освіти Київської районної у місті Харкові рада – орган місцевого самоврядування в галузі освіти, що підпорядкований Київській районній у місті Харкові ради та управлінню освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.


Предметом дослідження - управлінські соціальні послуги, що надаються управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради.


Завдання роботи полягають у:


- аналізі характеру і стану соціальних управлінських послуг, що надаються управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради,
- надання пропозицій щодо удосконалення системи роботи з надання управлінських послуг управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради.

 

Розділ 1. Аналіз управлінських соціальних послуг, що надаються управлінням освіти Київської районної у місті Харкові радиАдміністративні соціальні послуги можна розділити за способом надання на послуги, що надаються безпосередньо управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради (далі Управління) і ті послуги, що надаються через підпорядковані заклади і установи.


До першої групи відносяться:
- розгляд звернень, скарг, пропозицій громадян,
- ведення особистого прийому,
- надання матеріальної допомоги учням шкіл, які мають статус сиріт,
- надання архівних довідок,
- улаштування дітей до санаторних груп дошкільних навчальних закладів,
- проведення випробувань з української мови для громадян, які бажають вступити до громадянства України,
- прийом на роботу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів,
- атестація педагогічних працівників.


До другої групи відносяться послуги, надаючи які управління освіти діє через підпорядковані заклади, тобто:
- здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління виконкому Київської районної ради;- визначає потребу у навчальних закладах, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі;
- готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою;
- сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
- надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт;
- координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
- координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;- організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
- організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до Київської районної ради про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;- координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
- забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;Таким чином, значна більшість управлінських соціальних послуг надаються управлінням освіти через підпорядковані заклади і установи

 

За способом виникнення необхідності надання управлінських послуг їх можна розподілити на ті, які надаються за ініціативою громадян і, що надаються за певним законом або положення.

 

Наприклад з послуг, що надаються безпосередньо управлінням світи за заявами громадян надаються такі послуги:
- розгляд звернень, скарг, пропозицій громадян,
- надання архівних довідок,
- проведення випробувань з української мови для громадян, які бажають вступити до громадянства України,
- приймає на роботу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів


За законом без звернення громадян надаються послуги з
- надання матеріальної допомоги учням шкіл, які мають статус сиріт,
- улаштування дітей до санаторних груп дошкільних навчальних закладів.За формами надання послуг можна розділити на очні та заочні:

 

До очних можна віднести:
- ведення особистого прийому,
- проведення випробувань з української мови для громадян, які бажають вступити до громадянства України,


До заочних:
- розгляд звернень, скарг, пропозицій громадян,
- надання матеріальної допомоги учням шкіл, які мають статус сиріт,
- надання архівних довідок,
- улаштування дітей до санаторних груп дошкільних навчальних закладів.Форми надання послуг управлінням освіти дуже різноманітні. Це особистий прийом, службове розслідування, проведення нарад, зустрічі з громадськістю, складання кошторисів, виявлення соціально незахищених верст дітей і підлітків, проведення експертиз діяльності підпорядкованих навчальних закладів, проведення атестації педагогічних працівників.


Управлінські соціальні послуги надаються відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”. „Про освіту”, „Про звернення громадян”, „Про соціальні послуги” та інші.


В даний час ні у вітчизняному законодавстві, ні в юридичній науці не зустрічається навіть термін „управлінські послуги”. Відсутній закон або підзаконний акт, що чітко регламентує надання таких послуг. Це значно ускладнює роботу органів влади у напрямку покращення якості надання послуг.


За матеріалами перевірок органів, що керують управлінням освіти (виконкомом Київської районної у місті Харкові ради та управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради) виконує свої обов’язки, що до надання соціальних управлінських послуг. Але за опитуванням батьків, вони конкретно не розуміють, які саме управлінські соціальні послуги відносяться до компетенції управління освіти і як можна їх отримати.


Таким чином, виходячи з викладеного є необхідність покращення системи надання управлінських соціальних послуг.


Розділ 2. Пропозиції щодо удосконалення системи надання управлінських соціальних послуг управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради
Основними напрямками покращення послуг може бути:

- покращення інформованості громадськості про компетенцію управління освіти,

- розробка і впровадження нових стандартів надання управлінських послуг,

- збільшення особистої зацікавленості працівників місцевого самоврядування у покращенні надання послуг.

 

З метою оптимізації і покращення якості надання управлінських соціальних послуг автором пропонуються вжиття таких заходів.

1. Вивчення працівниками місцевого самоврядування вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000, які є пакетом документів системи комплексного забезпечення якості продукції та послуг. Концептуальні підходи ISO можуть бути використані з метою вироблення вимог і рекомендацій для оптимізації системи управління якістю надання послуг.

2. Започаткування щорічних опитувань або анкетувань батьків учнів щодо роботи управління освіти щодо надання управлінських соціальних послуг.
3. Розміщення на офіційному сайті управління www.ruo.kharkiv.edu інформацію про компетенцію управління освіти щодо надання управлінських соціальних послуг та інформацію про порядок за яким громадяни можуть ці послуги отримати.
4. Аналогічну п.3 інформацію розмісти на інформаційних дошках у всіх закладах освіти району.
5. Щорічно звітувати перед громадськістю щодо якості надання освітніх послуг через власний офіційний сайт на засоби масової інформації.
6. При преміюванні працівників місцевого самоврядування враховувати їх особистий внесок у якість надання соціальних управлінських послуг управлянням освіти або ввести цільове преміювання за якість надання послуг.
7. Розробити і направити до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо нормування порядку, кількості і якості надання управлінських соціальних послуг управліннями освіти органів місцевого самоврядування.
8. Вести зміни до Положення про управляння освіти щодо організації надання управлінських освітніх послуг.
9. Розробити і запровадити критерії оцінки якості послуги саме відносно діяльності управління освіти.


Таким чином, запровадження зазначених заходів дозволить оптимізувати і покращити надання управлінських соціальних послуг управлінням освіти.
Надання управлінських соціальних послуг є одним з завдань управління освіти. Управління освіти загалом справляється з цим завданням. Але покращенню якості роботи у цьому напряму перешкоджає відсутність нормування управлінських соціальних послуг на державному рівні і слабка інформованість населення про компетенцію управління освіти.

 

Для покращення надання необхідно вжити заходів за такими напрямками:
- покращення інформованості громадськості про компетенцію управління освіти,
- розробка і впровадження нових стандартів надання управлінських послуг,
- збільшення особистої зацікавленості працівників місцевого самоврядування у покращенні надання послуг.