Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Напрями діяльності

Напрями діяльності відділу психологічної та соціальної роботи
 

Становлення нової соціально-культурної парадигми в освіті передбачає цілеспрямовану державну політику в даній галузі, прийняття відповідних законів, концепцій і ряду інших нормативно-правових актів. Але, продекламувавши закони і при цьому не змінивши психолого-педагогічної технології та підходи до навчально-виховного процесу, чекати серйозних змін у системі освіти неможливо.

Тому педагогічна спільнота Київського району м. Харкова висуває перед освітніми установами району якісно нові завдання. Першочерговими завданнями є: подолання консерватизму й стереотипів педагогічного мислення, мотивація ініціативи та творчості педагогів, удосконалення системи навчально-виховного процесу в закладах освіти району, яка сприяє цілісному, гармонійному розвитку учня, стимулює його до ґрунтовного духовно-креативного розуміння природної соціальної дійсності, сприяє психо-соціальному зростанню випускників ЗНЗ.
У 2002 році управління освіти та загальноосвітні навчальні заклади району стали на шлях удосконалення існуючої виховної системи на засадах соціально орієнтовної парадигми. Саме на створення нової виховної системи району був спрямований всеукраїнський науковий експеримент «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів в системі виховної роботи», який був запроваджений у всіх загальноосвітніх закладах району. Мета експерименту - в рамках закладів освіти району на засадах соціально орієнтовного підходу створити систему виховної роботи, спрямовану на соціалізацію учнів, з урахуванням потенційних можливостей кожного індивіда, утвердження його особистості, включення в суспільне життя закладу, міста, держави як активної дійової сили.
Центр практичної психології і соціальної роботи здійснює психологічне супроводження управління виховним процесом, яке передбачає сумісну роботу співробітників центру з керівниками освітніх установ, практичними психологами й соціальними педагогами навчальних закладів.


/Files/images/руки.jpeg

Цілі:
• підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу;
• забезпечення управлінців необхідною достатньою інформацією для прийняття оперативних управлінських рішень для довгострокового прогнозування й планування;
• допомога в використанні набутих психологічних знань у практиці управління виховним процесом у закладах освіти району.
Основними напрямами цієї роботи є: - психологічна просвіта;
- психологічна профілактика;
- соціологічні та соціально-психологічні дослідження;
- психологічне консультування.
Алгоритм здійснення ВП та СР психологічного супроводу виховного процесу:
1. Ознайомлення з ключовими положеннями національної системи освіти, вивчення фундаментальних психолого-педагогічних досліджень вітчизняних вчених, а також положень та принципів сучасного менеджменту в освіті.
2. Консультації з науковцями.
3. Визначення завдань психологічного супроводу управління освітим процесом.
4. Проведення соціологічних досліджень педагогів з питань організації освітнього процесу та здійснення освітньої діяльності, а також досліджень соціально-комунікативного розвитку учнів (в межах Всеукраїнського експерименту).
5. Аналіз результатів дослідження та постановка тактичних задач психологічного супроводження управління виховним процесом в освітніх установах району.
6. Удосконалення функціональної моделі психологічного супроводження управління освітнім процесом.
7. Розроблення програми психологічного супроводження управління освітнім процесом.
8. Реалізація програми психологічного супроводження управління освітнім процесом.
9. Проведення моніторингу результативності навчально-виховної роботи в освітніх установах району.
10. Аналіз діяльності навчальних закладів та ВП та СР, внесення відповідних змін до цілій та завдань психологічного супроводження управління освітнім процесом у закладах освіти району.
Методологічні засади:
нормативність: Конституція України, Закон України «Про освіту», Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти», Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, ряд інших нормативно-правових актів;
об’єктивність: результати комплексної психолого-педагогічної діагностики (в межах всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів»); аналіз соціальних досліджень серед керівників і педагогів освітніх установ району; моніторинг (щорічний) соціального розвитку учнів, моніторинг ефективності роботи навчальних закладів;
комплексність : соціально-психологічне супроводження спрямовано на всебічне удосконалення управління освітнім процесом;
науковість: використання теорії психології управління освітнім процесом, використання методів АСПН, КСПД.
Констатуючі показники :
1. Психологічна служба району була організована 1 вересня 1987 року при методичному кабінеті Київського районного відділу освіти.
2. 28 серпня 2001 року був створений районний центр практичної психології і соціальної роботи (ЦПП і СР) як самостійний структурний підрозділ ІМЦ Київського району.
3. 01.01.2011 року центр практичної психології і соціальної роботи (ЦПП і СР) був реорганізований у Відділ психологічної та соціальної роботи, як самостійний підрозділ МЦ Управління освіти.
4.Очолює відділ завідувач (спеціаліст першої категорії)під керівництвом якого працюють три методисти.
4. ВП та СР співпрацює з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи з проблеми «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів» у межах Всеукраїнського експерименту.
5. Спеціалісти центру співпрацюють з кафедрою соціальної педагогіки ХДПУ ім. Г.Сковороди з проблеми розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки.
6. Спільно з інститутом охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України спеціалісти центру беруть участь у спільних науково-практичних програмах і дослідженнях у галузі вікової, педагогічної психології, психології розвитку та медичної психології.
Інноваційна діяльність:
1. Упровадження інноваційних форм, методів, способів психологічного супроводу управління освітнім процесом у діяльності ВП та СР.
2. Застосування системного підходу до психологічного супроводу управління освітнім процесом у закладах освіти.
3. Використання технології психолого-педагогічного проектування особистості учнів (в межах Всеукраїнського експерименту), що змінює форми, методи, прийоми виховної роботи.

 

Соціально-психологічні дослідження

Мета досліджень: проведення наукового вивчення освітньої ситуації в районі.
Об’єкт досліджень: управління навчально-виховним процесом в загальноосвітніх закладах району, стан психологічного розвитку дітей.
Предмет досліджень: конкретні проблеми навчальних закладів, навчально-виховний процес, зв’язок між освітою та іншими галузями суспільного життя.

 

Методи дослідження:
• опитування;
• анкетування;
• інтерв’ювання;
• спостереження;
• аналіз документів;
• тестування.

 

Результативність:

• щорічно проводиться від декілька масових досліджень, до яких залучено учні ЗНЗ та діти ДНЗ району;

• дослідження рівня адаптації дітей дошкільного віку дозволяє коректувати методи та засоби виховання та навчання;

• визначення рівня готовності до навчання в першому класі сприяє оптимізації навчання дітей у школі.

Супровід реалізації програми «Створення і розвиток мережі Шкіл сприяння здоров’ю»

Мета супроводу програми:
• сприяння адміністрації та педагогічним колективам освітніх установ у створенні умов, гарантуючих охорону, зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей;
• сприяння всім учасникам навчально-виховного процесу в отриманні знань, умінь, навичок, необхідних для успішної реалізації програми.

 

Головні напрямки реалізації програми розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю

Дошкільна освіта: просвітницька, методична, консультативна допомога адміністрації, практичним психологам, вихователям ДНЗ та батькам вихованців.
Середня загальна освіта: координація впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій в систему освіти, консультативна допомога адміністрації, практичним психологам, соціальним педагогам , вчителям навчальних закладів.
Позашкільна освіта: соціально-психологічний супровід організації дитячого дозвілля, профілактики бездоглядності й правопорушень, соціалізації дітей.

Психологічне консультування

Актуальність. Зміни у політичному житті та економічному становищі України за останні роки мають тотальний характер і стосуються всіх соціальних інститутів, у тому числі - і освіти. Спостерігається прискорення динаміки змін соціальних систем, виникнення нових для нас соціальних відносин, що впливають на самопочуття окремої людини та її стосунки. У таких умовах особливо гостро стоять питання щодо визначення місії освітніх установ, організації ефективного управління розвитком навчального закладу, створення сприятливих психологічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Саме для допомоги вирішення цих питань у ВП та СР розроблена та впроваджена система консультування всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Мета: оптимізація управління освітнім процесом шляхом створення корпоративного мотиваційно-ціннісного середовища, спрямованого на формування відповідального ставлення кожного до участі в навчально-виховному процесі.

 

Завдання:
1. Допомога у визначенні шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
2. Допомога у визначенні орієнтирів у створенні систем мотивації педагогічних колективів.
3. Сприяння нормалізації міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу.
4. Проведення профілактики непорозумінь та конфліктів між учасниками освітнього процесу.

 

Напрями консультування:
• управлінське консультування;
• кризове психологічне консультування;
• сімейне консультування.

 


Форми консультування :
• індивідуальні ;
• групові.

 

Результативність:
1. 100% закладів освіти району охоплені допомогою в межах психологічного консультування;
2. 95% керівників закладів освіти (за підсумками моніторингу ефективності управління закладами освіти) відмітили ефективність цільового консультування, яке надається спеціалістами ВП та СР.
3. 100 % практичних психологів навчальних закладів району беруть участь у роботі міського телефону довіри.