Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

 

Експериментальна робота

Супровід реалізації Всеукраїнського експерименту «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»
(науковий керівник - к.п.н. Киричук В.О.)

Актуальність. Конкретизація та гуманізація навчально-виховного процесу освітніх закладів висувають нові вимоги в системі освіти України та потребують нових підходів до організації управління виховним процесом, систематизації взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, оволодіння ними психологічними знаннями, уміннями та навичками, впровадження в виховний процес інноваційних проектно-модульних технологій. Це вимагає прикладання наукових здобутків до розроблюваних нових навчально-виховних систем і технологій практично-психологічної спрямованості через спільну роботу науковців та практиків.
З 2002 року 23 навчальні заклади Київського району м. Харкова включилися до Всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів», а з 2007 року до реалізації науково-дослідної та експерементальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу».
Програма реалізації супроводження всеукраїнського експерименту розроблялась з урахуванням фундаментальних психолого-педагогічних досліджень вітчизняних учених (В.Сухомлинського, Г.Костюка, О.Савченко, С.Максименка, І.Беха, О.Киричука, О.Каберника), засад технології психолого-педагогічного проектування, визначенням стратегічних цілій та тактичних задач психолого-педагогічного проектування соціального розвитку учнів, вивченням готовності всіх учасників виховного процесу до впровадження експерименту.
Мета роботи: забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу в системі психолого-педагогічного проектування.
Цілі роботи:
1. Сприяння оптимізаціі управління експериментальною діяльністю в навчальних закладах району.
2. Проведення розробки, апробації діагностичних методик, а також підготовки та втілення проектних психолого-педагогічних технологій у виховний процес навчальних закладах району.
3. Надання науково-практичної допомоги педагогічним колективам у здійснення експериментальної діяльності.
4. Підвищення психолого-педагогічної компетентності всіх учасників експерименту.
Основні завдання:
1. Розробити критерії результативності експериментальної діяльності в системі моніторингу соціально-комуникативного розвитку учнів.
2. Проводити контроль і координацію експериментальної діяльності.
3. Систематизувати й узагальнювати досвід експериментальної діяльності закладів освіти району.
4. Здійснювати підготовку педагогів до роботи в експериментальному середовищі.
5. Проводити аналіз розвитку виховної системи освіти в районі, області, країни.
Основні задачі:
1. Через систему моніторингу соціально-комуникативного розвитку акцентувати на відповідальності та важливості психолого-педагогічного впливу особистості класного керівника на розвиток учнів.
2. Сприяти підвищенню психолого-педагогічної культури учасників навчально-виховного процесу як умови їх продуктивного та конструктивного співробітництва через систему семінарських і науково-практичних занять.
3. Шляхом надання цільових рекомендацій сприяти підвищенню ефективності взаємодії адміністрації, психолога, класного керівника навчального закладу щодо реалізації психолого-педагогічного проектування соціального розвитку учнів.
4. За допомогою комп’ютерного комплексу „Універсал” створити та постійно поповлювати базу даних корекційно-виховних програм, проектів, сценаріїв.
Очікуваний тактичний результат: апробація та впровадження діагностичних методик у виховний процес, упровадження системи комплексного моніторингу соціального розвитку учнів, розробка та експертиза якості психолого-педагогічних проектів.
Очікуваний стратегічний результат: соціалізація та всебічний розвиток особистості учня.

/Files/images/k4.jpg

Методи роботи:
• тестування;
• анкетування;
• опитування;
• лекції;
• семінари-практикуми;
• ділові ігри, круглі столи;
• конференції;
• індивідуальні та групові консультації;
• відкриті виховні заходи.


Етапи роботи:

І. Підготовчий етап:
Організація та проведення спеціальних курсів для практичних психологів і заступників директорів з виховної роботи; методичні семінари -практикуми для класних керівників.
ІІ. Реалізація експериментальної програми:
1. «Діагностично - аналітичний»
Організація та проведення комплексної діагностики в системі моніторингу розвитку особистості всіх учасників НВП. Проведення семінарів і консультацій для класних керівників психолого-педагогічним комплексом діагностичних методик.
2. «Програмно-конструюючий»
Проведення семінарів і тренінгів для педагогів з метою оволодіння ними технологією психолого-педагогічного прогнозування розвитку особистості, упровадження у виховний процес технології конструювання тактичних виховних задач.
3. «Програмно-моделюючий»
Проведення циклу науково-практичних семінарів з питань оволодіння технологіями програмування та моделювання сюжетної лінії виховних проектів. Упровадження даних технологій в діяльність навчального закладу.
4. «Проектно-плануючий»
Проведення круглих столів, ділової гри, районної конференції з питань планування виховної роботи на основі проектів навчальних закладів. Упровадження в роботу класних керівників створення цілісного творчого виховного проекту класного колективу.
5. «Корекційно-розвивальний»
Супроводження реалізації виховних творчих проектів класних колективів у навчальних закладах району.

ІІІ. Узагальнюючий
Проведення аналізу результатів експериментальної діяльності навчальних закладів району через узагальнення моніторингових досліджень за п’ять років. Узагальнення досвіду експериментальної роботи управління освіти та загальноосвітніх навчальних закладів. В межах реалізації психолого-педагогічного експерименту здійснюється супроводження адаптації у навчальних закладах міжнародних, всеукраїнських, регіональних та районних програм, які спрямовані на просвітницько-профілактичну роботу щодо реалізації державної політики в сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/ СНІДу, вживання наркотичних та психотропних речовин; профілактики правопорушень та злочинності, безпритульності та бездоглядності; запобіганню будь-яких форм насильства серед неповнолітніх.
Програми
/Files/images/k3.jpg

Міжнародні: «Рівний-рівному», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю».
Всеукраїнські: «Українська родина», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції».
Регіональні: «Комплексна програма профілактики злочинності в Харківський області на 2006-2010 роки», «Молодь Харківщини»; « Програма профілактики запобігання дитячій бездоглядності, правопорушення, жебракування на 2003-2008 роки»; «Програма протидії торгівлі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів на 2003-2010 роки» „ Програма протидії торгівлі людьми на 2007-2011 роки»;
Міські: «Обдарована молодь».
Районні: «Я – родина Україна»; «Створення та розвиток мережі шкіл сприяння здоров’ю».

Результативність:
• підвищився рівень соціальної активності учнів з 1,74 б.до 2,33 б. за роки впровадження експерименту;
• покращилися показники сформованості класних колективів, суттєво збільшилася кількість активних школярів (з 42% до 64%);
• зменшилася кількість ізольованих дітей та дітей, які входять до групи ризику (з 24% до 13,9% відповідно);
• зменшився загальний показник відхилень у психічному розвитку (з 3,6 до 3,2);
• 85% вчителів вважають, що супроводження реалізації всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів» сприяло підвищенню професійної компетентності педагогів району. Відбулися істотні зміни стереотипів мислення вчителів щодо місії педагога;
• 90% начальних закладів перейшли до системно-комплексного планування виховної роботи;
• 70% класних керівників використовують у своїй діяльності технології конструювання задач особистісного розвитку учнів і моделювання корекційно-розвивальних проектів, використовують методику творення сценаріїв з особистісно-розвивальним змістом тощо;
• 100% психологів використовують в своїй діяльності сучасні методики аналізу результатів психологічного-педагогічного обстеження учнів навчальних закладів.

Структурна модель супроводу Всеукраїнського експерименту

/Files/images/Stru3.JPG

Упровадження технології проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу ЗНЗ

/Files/images/tehn2.JPG